luni, 27 februarie 2017

Ia aminte! Aşa vorbeşte Dumnezeu despre dreptate! Cum ai făcut...


 • Exodul 23:2 Să nu te iei după mulţime ca să faci rău şi la judecată să nu mărturiseşti trecând de partea celor mulţi, ca să abaţi dreptatea.


 • Leviticul 19:15 Să nu faci nedreptate la judecată: să nu cauţi la faţa săracului şi să nu părtineşti pe nimeni din cei mari, ci să judeci pe aproapele tău după dreptate.

 • Deuteronomul 1:16 Am dat, în acelaşi timp, următoarea poruncă judecătorilor voştri: ‘Să ascultaţi pe fraţii voştri şi să judecaţi după dreptate neînţelegerile fiecăruia cu fratele lui sau cu străinul.

 • Deuteronomul 1:17 Să nu căutaţi la faţa oamenilor în judecăţile voastre; să ascultaţi pe cel mic ca şi pe cel mare; să nu vă temeţi de nimeni, căci Dumnezeu e Cel care face dreptate. Şi când veţi găsi o pricină prea grea, s-o aduceţi înaintea mea, ca s-o aud

 • Deuteronomul 16:18 Să pui judecători şi dregători în toate cetăţile pe care ţi le dă Domnul, Dumnezeul tău, după seminţiile tale, şi ei să judece poporul cu dreptate.

 • Deuteronomul 16:20 Să urmezi cu scumpătate dreptatea, ca să trăieşti şi să stăpâneşti ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău.

 • 2 Cronici 6:23 ascultă-l din ceruri, lucrează şi judecă pe robii Tăi; osândeşte pe cel vinovat şi fă ca purtarea lui să cadă asupra capului lui; fă dreptate celui nevinovat şi răsplăteşte-i după nevinovăţia lui!

 • 2 Cronici 6:35 ascultă din ceruri rugăciunile şi cererile lor şi fă-le dreptate!

 • Ezra 7:25 Şi tu, Ezra, după înţelepciunea lui Dumnezeu pe care o ai, pune judecători şi dregători care să facă dreptate la tot poporul de dincolo de Râu, tuturor celor ce cunosc legile Dumnezeului tău şi fă-le cunoscut celor ce nu le cunosc.

 • Psalmii 9:16 Domnul Se arată, face dreptate şi prinde pe cel rău în lucrul mâinilor lui. (Joc de instrumente. Oprire)

 • Psalmii 10:18 ca să faci dreptate orfanului şi celui asuprit şi ca să nu mai insufle groaza omul cel luat din pământ.

 • Psalmii 11:7 Căci Domnul este drept, iubeşte dreptatea, şi cei neprihăniţi privesc Faţa Lui.

 • Psalmii 17:2 Să se arate dreptatea mea înaintea Ta şi să privească ochii Tăi neprihănirea mea!

 • Psalmii 22:31 Aceştia vor veni şi vor vesti dreptatea Lui, vor vesti lucrarea Lui poporului care se va naşte.

 • Psalmii 26:1 Fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăţie şi mă încred în Domnul fără şovăire.

 • Psalmii 31:1 Doamne, în Tine mă încred: să nu fiu dat de ruşine niciodată. Izbăveşte-mă în dreptatea Ta!

 • Psalmii 33:5 El iubeşte dreptatea şi neprihănirea; bunătatea Domnului umple pământul

 • Isaia 42:4 El nu va slăbi, nici nu se va lăsa, până va aşeza dreptatea pe pământ, şi ostroavele vor nădăjdui în Legea Lui.”

 • Isaia 42:21 Domnul a voit, pentru dreptatea Lui, să vestească o Lege mare şi minunată.

 • Isaia 43:9 Să se strângă toate neamurile şi să se adune popoarele! Cine dintre ei a vestit aceste lucruri? Care dintre ei ne-au făcut cele dintâi prorocii? Să-şi aducă martorii şi să-şi dovedească dreptatea, ca să asculte oamenii şi să zică: ‘Adevărat!’”

 • Isaia 43:26 Adu-Mi aminte, să ne judecăm împreună, vorbeşte tu însuţi, ca să-ţi scoţi dreptatea.

 • Isaia 45:13 Eu am ridicat pe Cirus în dreptatea Mea şi voi netezi toate cărările lui. El Îmi va zidi iarăşi cetatea şi va da drumul prinşilor Mei de război, fără preţ de răscumpărare şi fără daruri”, zice Domnul oştirilor.

 • Isaia 45:24 ‘Numai în Domnul’, Mi se va zice, ‘locuiesc dreptatea şi puterea; la El vor veni şi vor fi înfruntaţi toţi cei ce erau mâniaţi împotriva Lui.

 • Isaia 59:4 Niciunuia nu-i place dreptatea, niciunul nu se judecă cu dreptate; ei se bizuie pe lucruri deşarte şi spun neadevăruri, zămislesc răul şi nasc nelegiuirea.

 • Isaia 59:8 Ei nu cunosc calea păcii şi în căile lor nu este dreptate; apucă pe cărări sucite: oricine umblă pe ele nu cunoaşte pacea.

 • Isaia 60:17 În loc de aramă, voi aduce aur; în loc de fier, voi aduce argint; în loc de lemn, aramă şi în loc de pietre, fier. Voi face ca pacea să domnească peste tine şi să stăpânească dreptatea.

 • Isaia 61:8 Căci Eu, Domnul, iubesc dreptatea, urăsc răpirea şi nelegiuirea; le voi da cu credincioşie răsplata lor şi voi încheia cu ei un legământ veşnic.

 • Isaia 64:5 Tu ieşi înaintea celor ce împlinesc cu bucurie dreptatea, celor ce umblă în căile Tale şi îşi aduc aminte de Tine. Dar Te-ai mâniat pentru că am păcătuit. Vom suferi noi veşnic sau putem fi mântuiţi?

 • Ieremia 4:2 Dacă vei jura: «Viu este Domnul!» cu adevăr, cu neprihănire şi cu dreptate, atunci neamurile vor fi binecuvântate în El şi se vor făli cu El

 • Ieremia 5:28 Se îngraşă, lucesc de grăsime; întrec orice măsură în rău, nu apără pricina, pricina orfanului, ca să le meargă bine, nu fac dreptate celor lipsiţi.

 • Ieremia 7:5 Căci numai dacă vă veţi îndrepta căile şi faptele, dacă veţi înfăptui dreptatea unii faţă de alţii,

 • Ieremia 9:24 Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi că Mă cunoaşte, că ştie că Eu sunt Domnul, care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu, zice Domnul.

 • Ieremia 21:12 casă a lui David! Aşa vorbeşte Domnul: «Faceţi dreptate dis-de-dimineaţă şi scoateţi pe cel asuprit din mâinile asupritorului, ca să nu izbucnească mânia Mea ca un foc şi să se aprindă, fără să se poată stinge, din pricina răutăţii faptelor voastre!

 • Ieremia 22:3 Aşa vorbeşte Domnul: „Faceţi dreptate şi judecată; scoateţi pe cel asuprit din mâinile asupritorului; nu chinuiţi pe străin, pe orfan şi pe văduvă; nu apăsaţi şi nu vărsaţi sânge nevinovat în locul acesta!

 • Ieremia 22:15 Împărat eşti tu oare, de te întreci în cedri? Nu mânca tatăl tău şi nu bea şi el? Şi totuşi el făcea dreptate şi judecată, şi era fericit!

 • Ieremia 23:5 „Iată vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o Odraslă neprihănită. El va împărăţi, va lucra cu înţelepciune şi va face dreptate şi judecată în ţară.

 • Ieremia 30:11 Căci Eu sunt cu tine, zice Domnul, ca să te izbăvesc; voi nimici pe toate neamurile printre care te-am risipit, dar pe tine nu te voi nimici; te voi pedepsi cu dreptate, nu pot să te las nepedepsit’.”


 • Mica 6:8 „Ţi s-a arătat, omule, ce este bine! Şi ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?”

 • Mica 7:9 Voi suferi mânia Domnului, căci am păcătuit împotriva Lui – până ce El îmi va apăra pricina şi-mi va face dreptate; El mă va scoate la lumină şi voi privi dreptatea Lui.

 • Habacuc 1:4 De aceea legea este fără putere şi dreptatea nu se vede, căci cel rău biruie pe cel neprihănit, de aceea se fac judecăţi nedrepte.

 • Tefania 2:3 Căutaţi pe Domnul, toţi cei smeriţi din ţară, care împliniţi poruncile Lui! Căutaţi dreptatea, căutaţi smerenia! Poate că veţi fi cruţaţi în ziua mâniei Domnului.

 • Zaharia 7:9 „Aşa a vorbit Domnul oştirilor: ‘Faceţi cu adevărat dreptate şi purtaţi-vă cu bunătate şi îndurare unul faţă de altul.

Sursa: 

Coaliţia pentru familie - mesaj ferm pentru partidele politice!http://coalitiapentrufamilie.ro/2017/02/27/coalitia-pentru-familie-respingerea-lege-parteneriat-civil/

La Dumnezeu nu ajungi fără pocăinţă, lepadare de sine, luarea crucii în fiecare zi şi urmarea lui Hristos!

 

Cei mai mulți azi strică Evanghelia. Predică o evanghelie ciumată tot mai mulţi şi cred cä sunt oameni cu "greutate". 
   Dragostea lui Dumnezeu nu existä fără dreptatea Lui! Ca Hristos că fie Mântuitor a trebuit ca față de El să se arate dreptatea Tatălui!  Scumpă este mântuirea noastră. Cred unii azi că pot ajunge la ea doar cu o bătaie din palme şi cu un sentimentalism ieftin! Nu!

1. Duhul folosind Evanghelia îl conştentizează pe om de dreptatea lui Dumnezeu față de om şi viața lui în păcat care-l duce la moarte veşnică.  Duhul convinge de vinovăție. Petru a spus mergi de la mine şi .... a plâns cu amar!

2. Dacă omul acceptă şi se lasă convins merge pe calea pocäinței, a plânsului amar. Se pocaieşte, întoarce spatele păcatului, lumii, firii şi realizează că are nevoie de singura metodă ca să fie curațit, sângele Mielului, cäci nu există iertare de pacat färä värsare de sânge. Ce sä facem?  A strigat mulțimea în ziua Cincizecimii.

3. Se leapădă de sine căci sinele omului este corupt. Îşi răstigneşte sinele şi merge după Hristos zilnic, la muncă, şcoală, acasă, la judecată, pe net, la amvon. Ascultă de legea harului. Aici intră poruncile Domnului, toate dar mai ales cele din Matei 25. 

Calea pocăinței e curată, sfântă. Unii cred ca ea e plină de gunoaie şi au adus gunoaie cu ei cäci nu au trecut prin pocăință, lepadare de sine şi urmarea lui Hristos, nu a unui hristos, a lui Hristos Isus, Cel care are toată puterea şi autoritatea în cer şi pe pämânt. Se tem de oameni şi de pierderea confortului dar nu ca si-au pierdut Mântuitorul....

Numai aşa cineva poate ajunge Mântuit! Nu-i credeţi pe toți cei care predică o evanghelie lumeascä. Pe vremea lui Pavel cei mai mulți predicau o asemenea Evanghelie. Azi, şi mai mulți!


Ministrul Apărarii, fratele Leş, şi parlamentari evanghelici la "Sfânta TREIME" Bistrița!

Ministrul Apărării, Gabriel Benianim Leş, şi o delegaţie formată din cinci parlamentari a participat duminică la slujba de la Biserica „Sfânta Treime” din Bistriţa pentru a fi alături de deputatul PNL Robert Sighiartău şi de familia lui la slujba de binecuvântare a celui de-al treilea copil. Aleşii au transmis mesaje legate de prezenţa neoprotestanţilor în politică, dar şi de familie. Soţia ministrului Apărării, Gabriel Benianim Leş, le-a cântat celor prezenţi la slujbă.
Iată ce mesaje au transmis o parte dintre parlamentarii evanghelici la această ceremonie:
Ben-Oni Ardelean (PNL), parlamentar de Timiş: „Astăzi, pentru prima oară în istoria României, avem un ministru evanghelic. Astăzi Dumnezeu a ridicat oameni în sfera Guvernului, a Parlamentului, în mediul de afaceri, în sfera socială, în administraţiile publice locale şi centrale. Avem un Dumnezeu minunat. Să vă rugaţi pentru noi! Să ştiţi că simţim când vă rugaţi pentru noi. Sunt momente cruciale, decizii importante şi avem nevoie de rugăciunile voastre. Probabil că nu ştiţi pentru ce să vă rugaţi, dar rugaţi-vă ca Dumnezeu să ne dea înţelepciune în deciziile pe care le luăm, să fie cu noi când ne ridicăm, când vorbim cu alţii. Am constituit şi grupul ecumenic de rugăciune în Parlamentul României , înfiinţat în 1992. De data aceasta sunt 10 parlamentari evanghelici în parlamentul României. Pe lângă aceştia, am invitat şi alţii, din alte confesiuni, să ni se alăture. Păstrăm o tradiţie veche care s-a creat în urmă cu 65 de ani în SUA. O dată pe an, preşedintele Americii participă la micul dejun cu rugăciune. E un eveniment major, am participat acum trei săptămâni. În fiecare săptămână, un grup de parlamentari se strâng la rugăciune marţea sau miercurea. Dumnezeu binecuvântează şi acolo unde Dumnezeu binecuvântează rămâne binecuvântat, slăvit să fie El”.
Ioan Deneş – senator PSD de Bistriţa-Năsăud: „Am două gânduri pe care vreau să le transmit: unul pentru tineri, altul pentru biserică. Orice comunitate are asigurată continuitatea dacă în sânul ei are tineri. Vreau să le spun tinerilor că nouă nu ne e indiferent cum asiguraţi această continuitate, a creştinului practicant. Ştiu că trăiţi într-o lume cu multe tentaţii, virtual idealizată. Vreau să vă spun că şi noi, cei de peste 45 de ani, l-am luat alături de noi pe Dumnezeu. (…) Tata şi mama au fost oameni simpli, care nu au făcut liceul, nici facultatea, dar m-au învăţat un lucru: ca de fiecare dată în orice acţiune facem să nu uităm de creatorul nostru, de Dumnezeul preaînalt. Tinerilor să nu vă fie ruşine cu El că nici El nu vă va lăsa să fiţi de ruşine. Al doilea gând pentru Biserică: e foarte importantă rugăciunea voastră fiindcă urmează vremuri delicate pentru ţara noastră din punctul de vedere al fibrei creştine care înseamnă familia. Rugaţi-vă că avem nevoie de rugăciunile voastre. E în dezbatere la Camera Deputaţilor parteneriatul civil. A trecut de Senat. Am reuşit să o respingem după o bătălie enormă. Ne rugăm în grupul ecumenic ca Dumnezeu să lumineze toţi colegii noştri să vadă că acel lucru nu e benefic pentru societatea noastră şi ne vom bate alături de dumneavoastră ca acel lucru pe care l-au semnat 3 milioane de români să fie scris în Constituţie ca să ştie troată lumea că acest popor este creştin nu numai în vorbe, ci şi în fapte. Să spunem odată celor din jurul nostru că Dumnezeu a constituit familia formată dintr-un bărbat şi o femeie. Rugaţi-vă şi Dumnezeu, sunt convins, că vă va asculta rugăciunea”.
Gabriel Beniamin Leş (PSD) – ministrul Apărării: „Printre cei care au făcut mari lucrări pentru Dumnezeu a fost şi Ilie. Dacă ne uităm în scriptură, vom vedea că toţi oamenii de care Dumnezeu s-a folosit au utilizat rugăciunea ca şi bază a vieţii lor. Au folosit stăruinţa, s-au rugat. Aţi fost îndemnaţi să vă rugaţi şi pentru noi. Chiar dacă au fost două luni foarte grele de la instalarea Guvernului, au fost momente în care am simţit puterea rugăciunii, în care am simţit că sunt fraţi care ne susţin în rugăciuune. Chiar dacă suntem fraţi de la diferite partide, şi uneori ridicăm mâinile în contratimp în Parlamentul României, suntem una în Cristos şi pentru valorile creştine luptăm împreună. Dincolo de chestiunile politice care ne diferenţiază, vrem să-l aducem pe Dumnezeu în Parlament şi în Guvern şi, cu vieţile noastre, să ne punem la dispoziţia lui Dumnezeu. Este cel mai important lucru pe care îl putem face. (…)
Este important să ne rugăm, dar la fel de important este ca viaţa noastră de zi cu zi să fie în concordanţă cu voia lui Dumnezeu pentru noi pentru că atunci vom avea şi rugăciunea ascultată. Acesta este îndemnânul meu pentru dumneavoastră. Am umblat în judeţul satu Mare în campanie şi le-am spus fraţilor că mi-e greu să le cer votul, dar le-am cerut rugăciune. Pot să ajung acolo, dar să nu însemn nimic, dar dacă este voia lui Dumnezeu să fiua colo, El va face în aşa fel încât să ajung. Să fie un mandat în care Dumnezeu să zică: M-am folosit de robul meu! Aş vrea să vă rugaţi pentru noi, să vă rugaţi România pentru că nu sunt vremuri uşoare şi, din păcate, nu vor fi vremuri uşoare, nici pe partea de credinţă, cum spunea fratele Ionuţ, şi nici pe alte chestiuni. Dincolo de ceea ce ne rezervă viitorul, vieţile noastre să fie în concordanţă cu voia Lui. Amin!”.

Sursa: 

Pastor Vasile Hozan - Cum trebuie sa staruim?


sâmbătă, 25 februarie 2017

Încercări agresive dar eșuate de a mă face să spun mai mult decât pot dovedi cu scopul ca totul să se întoarcă împotriva mea

Cu câteva zile înainte de marea zi de 6 aprilie 2016 un cont fals a încercat să-mi schimbe traiectoria și să-mi pună în „brațe” argumente de paie pe care dacă le foloseam cu siguranță că mă dinamitam singur. 

Contul Costi Herman care s-a prezentat că a fost angajat la o fundație timp de 20 de ani e un cont fals care a fost creat cu scopul disperat ca să mă determine ca în data de 6 aprilie să vorbesc fără acoperire, fără dovezi și să cad într-o capcană. 

De data asta contul a furat o două poze ca să pară credibil. Știa deja că nu cred că tot ce zboară se mănâncă. Cu poza de profil și cu faptul că a spus că a lucrat la o fundație 20 de ani am putut ca să verific la cei care chiar au lucrat la acea fundație dacă îl cunosc. Concluzia, o mare minciună. 

Priviți cât de dibaci acționează. 
1. Scrie că și-a schimbat poza de copertă de 11 ore, când am făcut eu capturile. Când se deschide un cont de FB prima informație care apare pe cont este ora la care apare prima dată fotografia de copertă, dacă o mai schimbi odată apare și prima și a doua modificare și tot așa. În cronologie e cea mai veche informație. Mai în spate de această informație nu se poate merge. Deci contul a fost creat cu câteva ore înainte ca să mă abordeze. 
2. Ciudat e că nu pune la profil poza furată de la cineva ci una cu un apus ca să nu se vadă căci dacă se vede furtul de identitate imediat poți solicita blocarea contului. 
 

3. Modul de abordare este unul dibaci. Ca să mă prindă. Mai întâi, ca să-mi atragă atenția, cel care folosea contul fals, a lăsat comentarii pe pagina mea de FB albfaragri. Momeala! Dar a căzut el în ea. 
  4. Cu o inteligență toxică a inventat tot felul de scenarii pe care le vedeți până aici ca să le adopt. Nu i-am răspuns la ele. Nu îmi permit să vorbesc dacă nu am dovezi și să cred pe cineva fără probe. Dar ceea ce ma șocat a fost tupeul, agresiviatea, libertatea de-a scrie public asemenea acuze fără dovezi, libertate care te poate costa scump. Cine era în spatele contului Costi Herman nu își punea așa problema, dorea ca pe 6 aprilie eu să mă prezint cu aberații. 

 4. Dacă a văzut că nu cred în aberațiile lui, nu am căzut în capcană, și-a șters comentariile și ca un om sfânt și curat, după ce a dat dovadă ce caracter toxic are, a rostit un blestem, judece Domnul. El judecă, El vede dincolo de Costi Herman, vede cine a folosit acest cont și El judecă. 

5. Dacă am văzut că e un cont fals, era sigur că este, l-am abordat ca să-l prind. Am reușit. 


  
6. Fuge de mine când vreau să vorbesc direct cu el. Nu vrea să vorbească la telefon cu mine. Oare de ce? Adică s-a expus în public și a scris într-un mod infect, fără probe, dar se ferește să-mi dea un nr. de telefon ca să vorbesc cu el. Era clar. Să vedeți din informațiile pe care le deține despre o anume fundație, angajați, apoi despre unii pastori că totul se face și mai clar. 


7. Știe numele unei casiere de la o anunită biserică. Hopa ... Indicii. Și știe și cu cine e căsătorită .... și o cunoaște pe prietena ei, persoana din spatele contului fals...
 

8. Folosește cuvântul fraier precum celelalte conturi de mai sus, capetele de la Frământând Gânduri, cine știe o fi aceeași persoană... hmmm ... care are un tic verbal ...
 
  
9. Știe de Rugul aprins din București. Foarte impresionant câte știe. Oare de ce, dacă dădea informații credibile și dacă chiar a depus la cult în adevăr o sesizare,  îi e frică să vorbească la telefon? Dar să vedeți ce urmează.


10. Folosește numele unui pastor cu greutate, știe multe, dar vrea să mă facă să cred că dacă folosește numele unui frate cu notorietate și ceea ce scrie este adevărat. Nu așa de ușor. Nu cădem toți în plasă.
 


11. Scrie că timp de 20 de ani a lucrat la o fundație, din 1996 până în 2016. Urmărea să iau totul ca atare doar că mi-a dat această informație cel care era în spatele contului fals, persoana. Dar așa am putut ca să verific imediat dacă se chiar a fost angajat unde a spus. Evident că e un fals. Dar cine folosește acest cont fals știe multe de fundație, din fundație, din Cult, cine o fi oare? Știe și de donațiile pe care le făcea cineva în cârca căreia s-a pus un cont fals. O altă informație pe care o știe.
 


12. Știe foarte multe nume de angajați de la o animită fundație dar nu a muncit niciodată acolo. Hopa. Cine o fi în spatele acestui cont?  Evident un om din interior. 
 13. Cineva mi-a spus IP-ul unei instituții de unde scria cine folosea contul Carmen Yka și și această informație o știe acest cont, cine e în spatele lui. Interesant. Zice, ca să mă facă să și cred această minciună, că cea care șterge pe jos cu conducera Cultului, era cazată la o instituție religiosă. Nu cred așa ceva. Cel puțin știu sigur că nu în perioada aceea, decembrie 2015. Dar a încercat să mă facă să nu folosesc acea probă  puternică primită de la cineva.
 14. Alte nume .... Chiriloiu le ține spatele ... Hopa. Sigur nu lor, nu primește salariu de la ei.


15. PAPAGAL, cuvântul papagal  e din nou un indiciu. E folosit și de celelalte conturi false care compun caracatița Frământând gânduri. În spatele acestor conturi e una și aceeași persoană. 
 

16. Știe un detaliu intersant. De unde îl știe un cont fals? Cine e? Ghici? 
 17. Dacă contul era de 5 ani apărea data și anul. Scria doar 11 ore când am vb eu cu el. 
 


Da, vă rog să analizați bine acest material lung și pe viitor să vă păziți. Cei care au „experiență” știu să monteze și să demonteze! Nu au rușine, frică de Dumnezeu și nici moralitate. Fără să clipească mint și se folosesc chiar de numele Domnului ca să mintă exact ca și vrăjitoarele care spun că fac vrăji cu Duhul Sfânt. A spune despre cineva că e cămătar ... îmi vine să rând ... 

Deschideți ochii azi mai mult ca oricând. Material cu caracter pur educativ! Să învățăm din pățaniile altora ca să nu ne doară din ale noastre.

Încă nu e tot!